Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-04-14
Шүүх Төв аймаг дахь Сум дундын Иргэний хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

د¯Õ ÕÓÐÀËÄÀÀÍÛ ÒÎÉÌ

2015 îíû 4 ñàðûí 14 ºäºð

1.Ä.Îäîíöàöðàëûí íýõýìæëýëòýé, íàñ áàðñàíä òîîöóóëàõ òóõàé èðãýíèé õýðýã

Äàðãàëàã÷: Ø¿¿ã÷ Ý.Àðèóíàà

Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.1 äýõ õýñýãò çààñíààð íýõýìæëýëèéí øààðäëàãûã õàíãàæ øèéäâýðëýâ.

2015 îíû 4 ñàðûí 16 ºäºð

2. Î.Äàìäèíæàâûí íýõýìæëýëòýé, àæèëëàæ áàéñàí áàéäàë òîãòîîëãîõ òóõàé èðãýíèé õýðýã

Äàðãàëàã÷: Ø¿¿ã÷ Ë.Îþóíöýöýã

Øèéäâýðëýñýí áàéäàë: Èðãýíèé õýðýã ø¿¿õýä õÿíàí øèéäâýðëýõ òóõàé õóóëèéí 115 äóãààð ç¿éëèéí 115.2.1 äýõ õýñýãò çààñíààð íýõýìæëýëèéí øààðäëàãûã õàíãàæ øèéäâýðëýâ.

 

Òîéì áè÷ñýí:               Ó.Áîëîðòóÿà

Оруулсан 2015-11-03 19:02:35
Үзсэн 171

Хэвлэх | Буцах