Шүүх хуралдааны тойм

Огноо 2015-07-03
Шүүх Багахангай, Налайх дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх
Шүүх хуралдааны тойм

 

2015 оны 07 сарын 03                                                                                               Áààñàí гараг

 

1. ×.Íÿìæàâò õîëáîãäîõ ýð¿¿ãèéí õýðýã /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 98 дóгààр зүйлийн  98.1/

Шийдвэрлэсэн байдал: ×.Íÿìæàâò Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 98 äóãààð ç¿éëèéí 98.1 äýõ õýñýãò çààñíààð 450 öàã àëáàäàí àæèë õèéëãýõ ÿë øèéòãýâ.

Åðºíõèé ø¿¿ã÷: Í.Îäîíòóóë

 

2. Á.Æàâõëàíòàä холбогдох ýð¿¿ãèéí õýðýã /Эрүүгийн хуулийн тусгай ангийн 145 дóгààр зүйлийн 145.2/

Шийдвэрлэсэн байдал: Á.Æàâõëàíòàä Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 145 äóãààð ç¿éëèéí 145.2 äàõü õýñýãò çààñíààð 100.000 òºãðºãèéí ýä õºðºí㺠õóðààæ, 3 ñàð 01 õîíîã áàðèâ÷ëàõ ÿë øèéòãýâ.

 

Åðºíõèé ø¿¿ã÷: Í.Îäîíòóóë

Òîéì ãàðãàñàí: Ø¿¿õ õóðàëäààíû íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà                          Í.Ãýðýëòóÿà

Оруулсан 2015-07-16 16:16:50
Үзсэн 129

Хэвлэх | Буцах